Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2020)0054Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2020)0054

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 17 април 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специалните мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на избухването на COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0054)

17.4.2020

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: