Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2020)0054Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2020)0054

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/... om ændring af forordning (EU) nr. 1301/2013 og (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger med henblik på at give ekstraordinær fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet
(EP-PE_TC1-COD(2020)0054)

17.4.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: