Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2020)0054Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2020)0054

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 kwietnia 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i  (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0054)

17.4.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: