Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2020)0054Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2020)0054

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0054)

17.4.2020

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: