Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2020)0059Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2020)0059

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/... om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 og (EU) nr. 1379/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger til afbødning af covid-19-udbruddets følgevirkninger for fiskeri- og akvakultursektoren
(EP-PE_TC1-COD(2020)0059)

17.4.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: