Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2020)0059Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2020)0059

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2020 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 508/2014 ir (ES) Nr. 1379/2013, kiek tai susiję su konkrečiomis priemonėmis, skirtomis švelninti COVID-19 protrūkio poveikį žvejybos ir akvakultūros sektoriuje
(EP-PE_TC1-COD(2020)0059)

17.4.2020

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: