Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2020)0059Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2020)0059

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 17. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko attiecībā uz īpašiem pasākumiem Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē groza Regulas (ES) Nr. 508/2014 un (ES) Nr. 1379/2013
(EP-PE_TC1-COD(2020)0059)

17.4.2020

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: