Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2020)0059Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2020)0059

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 kwietnia 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 508/2014 i  (UE) nr 1379/2013 w odniesieniu do środków szczególnych mających na celu złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury
(EP-PE_TC1-COD(2020)0059)

17.4.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: