Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2020)0075Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2020)0075

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 19 юни 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на избухването на COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0075)

19.6.2020

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: