Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2020)0095Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2020)0095

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 23 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан
(EP-PE_TC1-COD(2020)0095)

23.6.2021

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: