Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2020)0127Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2020)0127

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 17 септември 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

17.9.2020

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: