Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2020)0127Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2020)0127

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 17. september 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/... om fastsættelse af foranstaltninger for at bidrage til et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet
(EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

17.9.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: