Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2020)0127Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2020)0127

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2020/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για μια βιώσιμη σιδηροδρομική αγορά στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

17.9.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: