Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2020)0161Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2020)0161

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 8. listopada 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/798 u pogledu primjene pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na izravnu vezu ispod Engleskog kanala
(EP-PE_TC1-COD(2020)0161)

8.10.2020

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: