Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2020)0176Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2020)0176

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 26. studenoga 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0176)

  26.11.2020

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: