Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2020)0251Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2020)0251

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 20. listopada 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0251)

20.10.2020

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: