Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2020)0259Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2020)0259

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i direktiv 2002/58/EF, for så vidt angår den anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data, der foretages af udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester med det formål at bekæmpe seksuelt misbrug af børn online
(EP-PE_TC1-COD(2020)0259)

6.7.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: