Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2020)0262Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2020)0262

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 17 февруари 2022 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
(EP-PE_TC1-COD(2020)0262)

17.2.2022

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: