Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2020)0262Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2020)0262

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Φεβρουαρίου 2022 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2022/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία
(EP-PE_TC1-COD(2020)0262)

17.2.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: