Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2020)0262Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2020)0262

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 17 februari 2022 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
(EP-PE_TC1-COD(2020)0262)

17.2.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: