Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2020)0262Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2020)0262

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 17. februára 2022 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci
(EP-PE_TC1-COD(2020)0262)

17.2.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: