Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2020)0289Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2020)0289

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 5 октомври 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността
(EP-PE_TC1-COD(2020)0289)

5.10.2021

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: