Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2020)0320Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2020)0320

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2022 m. spalio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2022/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą
(EP-PE_TC1-COD(2020)0320)

4.10.2022

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: