Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2020)0358Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2020)0358

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 11 февруари 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета по отношение на временното облекчаване на правилата за използване на слотовете на летищата в Съюза поради кризата във връзка с COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0358)

11.2.2021

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: