Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2020)0358Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2020)0358

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 11. februar 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår midlertidig lempelse af reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne som følge af covid-19-krisen
(EP-PE_TC1-COD(2020)0358)

11.2.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: