Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2020)0361Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2020)0361

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2022 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/... om et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring af direktiv 2000/31/EF
(EP-PE_TC1-COD(2020)0361)

5.7.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: