Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2021)0049Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2021)0049

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 11. november 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2021/... om Unionens deltagelse i det europæiske partnerskab om metrologi, der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater
(EP-PE_TC1-COD(2021)0049)

11.11.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: