Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2021)0049Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2021)0049

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2021. gada 11. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2021/... par Savienības dalību Eiropas Metroloģijas partnerībā, ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis
(EP-PE_TC1-COD(2021)0049)

11.11.2021

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: