Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2021)0323Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2021)0323

  ***I
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για ορισμένα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και την αναβολή της εφαρμογής των προϋποθέσεων για τα εσωτερικά τεχνολογικά προϊόντα
  (EP-PE_TC1-COD(2021)0323)

  15.12.2021

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: