Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2021)0323Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2021)0323

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 15. decembra 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/746, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a odklad uplatňovania podmienok na interné pomôcky
  (EP-PE_TC1-COD(2021)0323)

  15.12.2021

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: