Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2021)0340Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2021)0340

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 4 oktober 2022 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
(EP-PE_TC1-COD(2021)0340)

4.10.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: