Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2021)0340Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2021)0340

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach
(EP-PE_TC1-COD(2021)0340)

4.10.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: