Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2022)0219Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2022)0219

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2023 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/… om oprettelse af et instrument til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (EDIRPA)
(EP-PE_TC1-COD(2022)0219)

12.9.2023

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: