Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2022)0219Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2022)0219

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2023/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέσου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών (EDIRPA)
(EP-PE_TC1-COD(2022)0219)

12.9.2023

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: