Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2022)0281Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2022)0281

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 15 september 2022 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2022/… van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van buitengewone macrofinanciële bijstand aan Oekraïne, tot versterking van het gemeenschappelijk voorzieningsfonds met garanties van de lidstaten en met een specifieke voorziening voor bepaalde financiële verplichtingen in verband met Oekraïne die worden gegarandeerd uit hoofde van Besluit nr. 466/2014/EU, en tot wijziging van Besluit (EU) 2022/1201
(EP-PE_TC1-COD(2022)0281)

15.9.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: