Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2022)0371Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2022)0371

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 24. studenoga 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za pružanje potpore Ukrajini za 2023. (makrofinancijska pomoć +)
(EP-PE_TC1-COD(2022)0371)

24.11.2022

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: