Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2022)0371Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2022)0371

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 24. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/..., ar ko izveido instrumentu atbalsta sniegšanai Ukrainai 2023. gadā (makrofinansiālā palīdzība +)
(EP-PE_TC1-COD(2022)0371)

24.11.2022

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: