Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC2-COD(2000)0159Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC2-COD(2000)0159

***II
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 10 Απριλίου 2002 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2002/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(EP-PE_TC2-COD(2000)0159)

10.4.2002

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: