Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC2-COD(2000)0212Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC2-COD(2000)0212

***II
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 10 Μαΐου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 1107/70 του Συμβουλίου
(EP-PE_TC2-COD(2000)0212)

10.5.2007

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: