Europa-Parlamentets holdning - TC2-COD(2007)0097Europa-Parlamentets holdning
TC2-COD(2007)0097

***II
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved andenbehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (omarbejdning)
(EP-PE_TC2-COD(2007)0097)

23.4.2009

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: