Europos Parlamento pozicija - TC2-COD(2007)0099Europos Parlamento pozicija
TC2-COD(2007)0099

***II
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta per antrąjį svarstymą 2009 m. balandžio 23 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (nauja redakcija)
(EP-PE_TC2-COD(2007)0099)

23.4.2009

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: