Standpunt van het Europees Parlement - TC2-COD(2007)0248Standpunt van het Europees Parlement
TC2-COD(2007)0248

***II
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in tweede lezing vastgesteld op 6 mei 2009 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatie-netwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming
(EP-PE_TC2-COD(2007)0248)

6.5.2009

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: