Europa-Parlamentets holdning - TC2-COD(2008)0098Europa-Parlamentets holdning
TC2-COD(2008)0098

***II
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved andenbehandlingen den 18. januar 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF
(EP-PE_TC2-COD(2008)0098)

18.1.2011

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: