Standpunt van het Europees Parlement - TC2-COD(2008)0098Standpunt van het Europees Parlement
TC2-COD(2008)0098

***II
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in tweede lezing vastgesteld op 18 januari 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad
(EP-PE_TC2-COD(2008)0098)

18.1.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: