Pozícia Európskeho parlamentu - TC2-COD(2008)0098Pozícia Európskeho parlamentu
TC2-COD(2008)0098

***II
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v druhom čítaní 18. januára 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS
(EP-PE_TC2-COD(2008)0098)

18.1.2011

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: