Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC2-COD(2008)0142Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC2-COD(2008)0142

***II
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 19 Ιανουαρίου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης
(EP-PE_TC2-COD(2008)0142)

19.1.2011

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: