Позиция на Европейския парламент - TC2-COD(2008)0192Позиция на Европейския парламент
TC2-COD(2008)0192

***II
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на второ четене на 18 май 2010 г. с оглед приемането на Директива [2010]/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета
(EP-PE_TC2-COD(2008)0192)

18.5.2010

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: