Europa-Parlamentets holdning - TC2-COD(2008)0192Europa-Parlamentets holdning
TC2-COD(2008)0192

***II
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved andenbehandlingen den 18. maj 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/.../EU om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF
(EP-PE_TC2-COD(2008)0192)

18.5.2010

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: