Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC2-COD(2008)0192Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC2-COD(2008)0192

***II
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2010/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ του Συμβουλίου
(EP-PE_TC2-COD(2008)0192)

18.5.2010

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: