Standpunt van het Europees Parlement - TC2-COD(2008)0192Standpunt van het Europees Parlement
TC2-COD(2008)0192

***II
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in tweede lezing vastgesteld op 18 mei 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2010/…../EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG
(EP-PE_TC2-COD(2008)0192)

18.5.2010

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: